Systém CONIDECK

Ochrana parkovísk

Na ochranu parkovacích domov a parkovacích miest spoločnosť REAL FLOOR s.r.o. pracuje s produktami firmy BASF, ktorá vyvíja, vyrába a ponúka širokú paletu priamo pojazdných a pochôdznych vodotesných. povrchových. opravných a ochranných systémov. Používame najnovšie technológie na báze cementu, epoxidových a polyuretánových živíc alebo ich zmesí.

Naša realizačná spôsobilosť v oblasti sanácii či novostavieb parkovacích priestorov a plôch je založená na mnohoročných skúsenostiach získaných v celom svete v rôznych klimatických a prevádzkových podmienkach.

Riešenia, ktoré ponúkame sú overené a bolo už celosvetovo dodali niekoľko miliónov m² priamopojazdných a pochôdzných vodotesných. povrchových, opravných a ochranných systémov a to pre medzinárodných zákazníkov ako napríklad sú:

Shopping centrum Glóbus Praha. CZ
Shopping centrum Vankovka Bmo. CZ
hotel Meteor Praha. CZ
nuclear power plánt JETE. CZ
Parkdeck Palladium Brno. CZ
T-Mobile Praha. CZ
Shopping centrum Glóbus Brno, CZ
Parkdeck Kohoutovice. Brno. CZ
Shopping centrum Delvita. Treblč. CZ
Airport Praha Ruzyne. CZ
Parcdeck Lipo-vá. Liberec. CZ
Aupark Bratislava. SK
parkoviôte Holiday Inn. Bratislava. SK
O-Park. Anglie
IKEA.AngSe
Sava Centre. Anglie
Heathrow Airport. Anglie
Mail Corporation, Anglie
Queensgate Multi Storey, Anglie
Bloomfields Shopping Centre. Dun
Laoghaire. Írsko
Dublin City University. Írsko
The Malls. Armagh. Írsko
Dundrum Shopping Centre. Dublin. Írsko
Grand Parade. Cork. Írsko
University of Louvain La Neuve, Belgicko
Airport Dráždany. Nemecko
Luzent Technologies. Nemecko
Mercedes Benz, Nemecko
IKEA. Nemecko
Letisko Lipsko. Nemecko
University of Hong Kong. Hong Kong
ComprobeneCentro Commerciale. Taliansko
Ar-Raya. Kuwait
CARREFOUR. Polsko
Pre Bank. Polsko
Construtora do Tamega. Portugalsko
Heardquarters OAL Lukoil. Rusko
Rank-Xerox. Španielsko
Corousel Shopping Centre. Turecko
Juan XXIII Car Park. Španielsko
Car Park Utoquai. Švajčiarsko
Central Park. Sandyford. Írsko

S REAL FLOOR s.r.o. si môžete byť istí, že ste si vybrali správneho partnera na riešenie Vašich parkovacích plôch.

Výber správneho riešenia

Parkovacie plochy sú neustále vystavené agresívnym chemikáliám a intenzívnej prevádzke, a preto je dôležité chránil povrchy kvôli predĺženiu ich životnosti, špecifikácia správneho riešenia vodotesnosti a ochrany povrchu parkovísk je komplexný návrh, ktorý vyvažuje štandardné požiadavky s výhľadom budúcej funkčnosti a to s ohľadom na cenu a rýchlosť aplikácie systému resp. uvedenie parkovísk do prevádzky. Dobre navrhnuté riešenie znižuje po dobu životnosti parkoviska náklady na jeho opravy a prípadné uzávery, a vedie k lepšej svetlosti, čistiteľnosti, bezpečnosti pohybu a vyššiemu estetickému vzhľadu prostredia, v ktorom sa zákazníci budú cítiť bezpečnejšie a vítaní.
Prečo zvoliť riešenie na ochranu parkovísk od spoločnosti REAL FLOOR? Pracujeme s produktmi koncernu BASF, ktorý je celosvetovo najväčším dodávateľom produktov, systémov a služieb v oblasti stavebnej chémie na ochranu parkovacích plôch novostavieb, či ich opráv a komplexnej sanácie. Vyvinuli sme a úspešne realizovali veľké množstvo odlišných riešení pre rôznych zákazníkov.

Našou ponukou nie je len obchod sproduktml. ale tiež technické riešenie vrátane mnohých systémových riešení. To Je záruka pre Vás, že spolupracujete s obchodným partnerom, ktorý chce vedieť a rozumieť Vašim požiadavkám, a ktorý zaujme správny prístup k vyriešeniu zákazky podľa Vašich potrieb.

  • CONIDECK Vodotesné a povrchové systémy na vonkajšie a vnútorné parkovacie plochy
  • EMACO/MBRACE/MASTERFLEX Systémy na sanáciu betónových konštrukcii a zvyšovanie ich únosnosti, pružné výplňové tmely a injektážne živice
  • MASTERSEAL Ochranné a proti imisné nátery (proti karbonatácii betónu)
  • PROTECTOSIL Inhibítor korózie
  • MASTERTOP Dekoratívne priemyselné podlahy

Kvalita všetkých vyrobených materiálov je nezávisle preverená podľa systémov riadenia akosti ISO 9001:2000 a podľa systému enviromentálneho managementu podľa normy EN ISO 14001:1996.

Náš sľub našim zákazníkom je jednoduchý… Pomôžeme Vám vo výbere najvhodnejšieho systému podľa Vami zadaných požiadaviek. Našim cieľom Je vybudoval dlhodobú spoluprácu. zostať partnerom našich zákazníkov. Chceme Vám zaistil teraz i v budúcnosti, čo najefektívnejšie vynaloženie nákladov na ochranu a údržbu parkovacích plôch.

Systémy na každú aplikáciu

V sortimente ponúkaných riešení sú vodotesné. opravné, ochranné sys­témy vrátene systémov na zosilňovanie konštrukcii navrhnuté tak. aby odolávali najnáročnejším fyzikálnym a chemickým vplyvom. Či už ide o pojazdnú strechu, točité a priame rampy, či medziľahlé parkovacie poschodia, spoločnosť REAL FLOOR s.r.o. Vám ponúkne správne riešenie.

Náš rozsah farieb a Inovačných systémov umožňuje začleniť napr. i reklamu do pešej zóny, vstupných priestorov, výťahov a pod., ktoré sú navrhnuté tak, aby pridali význam povrchu a poskytli čistejšie, svetlejšie, vzdušné a dobre ohraničené prostredie pre zákazníka.

Spoločne so systémami na sanáciu a ochranu betónových konštrukcií, zosilňovanie konštrukcií a dilatačných škár je Vám spoločnosť REAL FLOOR s.r.o. schopná ponúknuť kompletný program systé­mových riešení pre výstavbu, ako aj pre údržbu parkovacích domov a vnútorných parkovísk.

Aký systém by mal byť zvolený? Na prvý pohľad je výber z ponúkaných systémov široký, preto Vám pri výbere správnej voľby naša spoločnosť REAL FLOOR s.r.o. kvalifikovane poradí. Ponúkame komplexné služby, čo umožňuje na základe Vašich požiadaviek zvoliť ten najvhodnejší systém.

Parkovacie plochy, točité a priame rampy

Ak ide o pojazdnú strechu, parkovisko nad úžitkovými priestormi alebo o konštrukcie s mnohými trhlinami, tak musí byt pre tieto plochy použitý maximálne pružný vodotesný systém. Navrhnutý systém musí byť schopný preniesť a preklenúť pohyby konštrukcie a zabrániť prestupu vody a plynov do jej štruktúry. Pri nosnej vodotesnej membráne musí byť dodržaná zodpovedajúca hrúbka, pevnosť a schopnosť preklenúť trhliny v podklade.

Suterénne a medziľahlé poschodia a pojazdná strecha je bežné členenie parkovacích domov. Pri návrhu povrcho­vých úprav jednotlivých podlaží by mal byt kladený veľký dôraz. Tieto vodorovné konštrukcie vyžadujú ochranu a teda povr­chovú úpravu, ale dokonca, i keď to nie je predmetom zadania, môžu byť pretvorené na svetlé a vzdušné priestory pre záka­zníka.

Tam, kde je nutné v prípade poruchy povrchu parkoviska ho uviesť ihneď do prevádzky, je treba použiť rýchly a prevádz­kyschopný systém. Systémy CONIDECK ponúkajú riešenia k všetkým vyššie uvedeným kategóriám.

Príprava podkladu a jeho základné nátery

Pri výbere povrchovej úpravy parkovacích plôch musí byt zohľadnený tiež druh a stav podkladu. Správna analýza podkladu. Jeho príprava a voľba základnej „penetračnej a kotevnej” vrstvy zaisťuje spolupôsobe­nie systému s podkladom a prispieva k zvýšeniu životnosti aplikovaného systému CONIDECK.

Podklady, s ktorými sa je možné bežne stretnúť, sú nové či pôvodné betónové vrstvy, liaty asfalt či asfaltobetón alebo pôvodné povrchové úpravy. Na zaistenie súdržnosti systému, resp. základnej vrstvy s podkladom sa odporúča podklad zbaviť možnej separačnej vrstvy a to otryskaním, fré­zovaním alebo zbrúsením, pripadne jeho odmastenie a odstránenia nečistôt.

Sanácia betónu a jeho ochrana Existujúce konštrukcie často trpia napad­nutím chloridmi, nasýtením CO. alebo sú poškodené nárazom a preto väčšina pôvodných betónových konštrukcií vyžaduje statické zosilnenie a sanáciu a ochranných vrstiev.

Ide predovšetkým o tradičné sanačné metódy, ktoré sa skladajú z odstránenia nesúdržných či kontaminovaných častí betónu, sanáciu špeciálnymi sanačnými maltami. ochrannými a protiemisnými nátermi povrchu či inhibítormi korózie. V tejto oblasť Vám spoločnosť REAL FLOOR s.r.o. poskytne spoľahlivé riešenie šité na mieru.

Dilatačné škáry

Nesprávne vyriešené dilatačné škáry môžu byť ďalším miestom umožňujúcim migráciu rozmrazovacích solí do betónovej konštrukcie. Aj tu Vám poradíme pri výbere vhodných riešení.

Systémy riešené na každú zákazku

Know-how spoločnosti REAL FLOOR s.r.o. v obore parkovísk vychádza z komplexného chápania betónových konštrukcii a so znalosťou najnovších polymérnych technológií, čoho výsled­kom je bezkonkurenčné riešenia v obore hydroizolácií, sanácii a ochranných náterov. Nami navrhnuté konštrukčné a materiálové riešenie sú správnou cestou k dokonalej ochrane Vašich parkovacích plôch.

Začíname na streche

Horné otvorené poschodie parkovísk, resp. pojazdná strecha; je svojim umiestnením najviac zraniteľným povrchom. Je vystavené pôsobeniu nepriaznivých poveternostných podmienok, ku ktorým patrí stojaco voda, priame slnečné žiarenie, chemické zaťaženie od prevádzkových tekutín automobilov a veľké teplotné zmeny. Na zaistenie ochrany povrchu vo6! uvedeným pod¬mienkam je nutné zvoliť pružný vodotesný systém s prenesením vysokého prevádzkového zaťaženia. Používajú sa viacvrstvové systémy na zaistenie optimálneho výkonu v najťažšom prostredí a to vrátane farebnej škály uzatváracích UV stabilných náterov. Nosné potyuretánové membrány zaisťujú vďaka svojej vysokej prieťažnosti preklenutie dynamických trhlín v podklade, teda kompaktnosť vrstvy a vodotesnosť celého systému. S ohľadom na prevádzkové zaťaženie a hydroizolačnú bezpečnosť je možné zvoliť buď dvojvrstvový systém s oddelene .plávajúcou* vodotesnou membránou a obrusnou vrstvou alebo jednovrstvový systém s kombinovanou funkciou v odo tesnej membrány a zároveň obrusnej vrstvy.

Vnútorné parkovacie priestory

Do vnútorných parkovísk doporučujem rôzne systémy CONIDECK na základe vstupných požiadaviek, a to od vodotesných jednovrstvových systémov s pružnými polyuretánovými membránami prekleňujúcimi trhliny až po “tvrdé” epoxidové i ponáterové systémy.
Uzavreté, medziľahlé a suterénne poschodia vnútorných parko­vísk sú viac chránené pred vplyvmi vonkajšieho prostredia oproti pojazdnej otvorenej streche. Pri ich návrhu je kladený menší dôraz na spoľahlivosť, vodotesnosť a predovšetkým schopnosť preklenutia dynamických trhlín, i keď sú tieto poschodia zaťažené predovšetkým rozmrazovacími látkami a uvolňujúcimi sa atmos­férickými zrážkami z dopravných prostriedkov. Je vždy nutné zvážiť všetky prevádzkové aspekty, ochranu železobetónovej konštrukcie a priľahlých nižších podlaží.

Bezpečný a trvalý systém – dokonca i v zákrute

U točitých rámp, kde vzniká najvyššie mechanické zaťaženie, je nutné navrhnúť húževnatý a vysoko oteruvzdomý systóm pre dlhodobé prenesenie šmykových sil od kolies vozidiel.

Ochrana parkovacích plôch a ich sanácia

1

CONIDECK priamo pojazdný vodotesný systém: strojovo alebo ručne  aplikované pružné polyuretánové membrány so schopnosťou preklenutia dynamických trhlín. Membrány poskytujú dlhodobú ochranu konštrukcie plôch, rámp a točitých rámp voči silnému prevádzkovému zaťaženiu.

2

CONIDECK pojazdné stierkové systémy pre medziľahlé parkovacie  podlažia: bezrozpúšťadlové a vodou riediteľné stierkové systémy, dosiahnuteľné v Širokej škále farieb.

3

EMACO Nanocrete najnovšia technológia v oblasti náhrady  a opráv betónu s aplikovanou nanotechnológiou.
EMACO rady “S” a “R” cementové sanačné systémy betónových konštrukcií: lokálne a celoplošné opravy i náhrady betónu.

4

MASTERSEAL ochranné a protiemisné nátery proti pôsobeniu  (vplyvu) C02;: estetické vylepšenie a predĺženie životnosti konštrukcie voči započatej korózii. Ochrana konštrukcie proti grafiti.

5

EMACO T priamo pojazdná opravná malta: pre rýchle opravy výtlkov, > hrán čl betónových plôch s minimálnou dobou prerušenia prevádzky.

6

MASTERFLEX polyuretánové a polysulfidové pružné výplňové tmely: odolné voči pohonným látkam, priamemu pojazdu, umožňujú utesnenie objektových škár a opravu pohyblivých trhlín.

7

MASTERFLEX injektážne systémy na báze živíc: na opravu nepohyblivých trhlín.

8

MASTERFLOW cementové a živičné zálievkové zmesi: kotevné  záfievky. zmonolitnenie vonkajších panelov a pod.

9

MBRACE systémy na zosilňovanie a zvyšovanie únosnosti stavebných konštrukcií: uhlíkové, aramidové a sklolaminátové lamely, tkaniny a prvky.

Horné otvorené poschodie parkovísk, resp. pojazdná strecha; je svojim umiestnením najviac zraniteľným povrchom. Je vystavené pôsobeniu nepriaznivých poveternostných podmienok, ku ktorým patrí stojaco voda, priame slnečné žiarenie, chemické zaťaženie od prevádzkových tekutín automobilov a veľké teplotné zmeny. Na zaistenie ochrany povrchu vo6! uvedeným pod¬mienkam je nutné zvoliť pružný vodotesný systém s prenesením vysokého prevádzkového zaťaženia. Používajú sa viacvrstvové systémy na zaistenie optimálneho výkonu v najťažšom prostredí a to vrátane farebnej škály uzatváracích UV stabilných náterov. Nosné potyuretánové membrány zaisťujú vďaka svojej vysokej prieťažnosti preklenutie dynamických trhlín v podklade, teda kompaktnosť vrstvy a vodotesnosť celého systému. S ohľadom na prevádzkové zaťaženie a hydroizolačnú bezpečnosť je možné zvoliť buď dvojvrstvový systém s oddelene .plávajúcou* vodotesnou membránou a obrusnou vrstvou alebo jednovrstvový systém s kombinovanou funkciou v odo tesnej membrány a zároveň obrusnej vrstvy.

Systém CONIDECK

Obtasť použitia

2204 2255 2256 2257 2259 2260 2261 2262 2266 2264
Hydroizolačný systém prekleňujúcí dynamické trhliny pre pojazdné strachy, medziľhlé poschodia a rampy
Hydroizolačný systém prekleňujúcí dynamické trhliny pre medziľahlé poschodia a rampy nad úžitkovými priestormi
Hydroizolačný systém s limitným preklenutím dynamických trhlín pre pojazdné strechy, medziľahlé poschodia a rampy
Hydroizolačný systém prekleňujúci statické trhliny pre medziľahlé poschodia a rampy
Náterový systém s limitným preklenutím trhlín pre medziľahlé poschodia a rampy
Rýchle prevádzkyschopný náterový systém neprekleňujúcl trhliny pre pojazdné strechy, medziľahlé poschodia a rampy
Stierkový viacvrstvový systém neprekleňujúcl trhliny pre medziľahlé poschodia a rampy
Náterový systém neprekleňujúcl pre suterénne poschodia parkovísk
Vysokoodolný systém proti opotrebeniu neprekleňuiúci trhliny pre točité rampy

Druhy systému CONIDECK